სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
12.5%-დან
14.07%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
16% - დან
21.6% - დან
10 000 }-მდე
36 თვემდე
}
16% - დან
21.6% - დან
100 000 }-მდე
42 თვემდე
}
9%-დან
15%–დან
400 - 140 000 }
6-120 თვე
}
200 }-დან
რეფ.გან +4.9%-დან
რეფ.გან +5.95%-დან
1000 }-დან
3-120 თვე
}
300 }-დან