სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
16% - დან
21.6% - დან
10 000 }-მდე
36 თვემდე
}
12.5%-დან
14.07%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
6.9%-დან
15.79%-დან
400-45 000 }-მდე
60 თვემდე
}
300 }-დან
5.5%-დან
11.1%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
9%-დან
15%–დან
400 - 140 000 }
6-120 თვე
}
200 }-დან