სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
7% -დან
7.63% -დან
1000-100 000 }-მდე
10 წლამდე
}
30 000 }-მდე
60 თვე
}
7.5%-დან
15,5%-დან
500-45 000 }-მდე
3-48 თვე
}
300 }-დან
16% - დან
21.6% - დან
100 000 }-მდე
42 თვემდე
}
11.50%-დან
15.10%-დან
500-160,000 }-მდე
6-120 თვემდე
}