სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
30 000 }-მდე
60 თვე
}
6.9%-დან
15.79%-დან
400-45 000 }-მდე
60 თვემდე
}
300 }-დან
12.5%-დან
14.07%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
11.50%-დან
15.10%-დან
500-160,000 }-მდე
6-120 თვემდე
}
5.5%-დან
11.1%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან