ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე გააკეთეთ განაცხადი.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
16%-დან
31,29%
1000 $-დან
42 თვემდე
},$
4000 $-დან
3-60 თვემდე
},$,€
17%-დან
27,6%-დან
1000 $-დან
42 თვემდე
},$
3-60 თვემდე
},$,€
500-80,000 }-მდე
120 თვემდე
}, $